Regulamin

REGULAMIN POLA PAINTBALLOWEGO

 1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Każdy z uczestników gry musi przejść niezbędne przeszkolenie w zakresie zasad gry i obsługi markera paintballowego oraz zaznajomić się z regulaminem – podpisać oświadczenie.
 4. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry i poleceniom sędziego.
  Gra rozpoczyna się i kończy na sygnał dźwiękowy sędziego.
 5. Strzelanie może obywać się tylko i wyłącznie na polu do gry, gdzie marker może pozostać w pozycji odbezpieczonej.
 6. Przebywając w strefie bezpiecznej, poza polem gry, marker musi być zabezpieczony przed przypadkowym strzałem i skierowany lufą w dół.
 7. Nie wolno strzelać do sędziego, zawodnika wyeliminowanego z gry oraz do przedmiotów, zwierząt i osób nie biorących udziału w grze.
 8. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i sędziowie. Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte tylko poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu.
 9. Gra powinna zostać natychmiast przerwana w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.
 10. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 m. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 11. Jeśli graczowi zabrakło kulek lub powietrza w butli gracz ma dwie możliwości – poddać się lub zdobyć flagę przeciwnika. Jeśli osoba, która idzie z flagą zostanie trafiona kładzie ją w tym miejscu na ziemi. Flagi muszą być wywieszone w widocznym miejscu.
 12. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie trafienia kulką, liczy się każde bezpośrednie trafienie – w każdą część ciała, marker lub maskę.
 13. Uczestnik gry, który został trafiony nie zdejmując maski, podnosząc wolną rękę do góry i opuszczając lufę markera w dół, możliwie szybko i najkrótszą drogą opuszcza pole gry.
 14. Zabronione jest strzelanie kulkami używanymi, niewiadomego pochodzenia, znalezionymi, zabrudzonymi czy też mokrymi.
 15. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni. Należy unikać zanieczyszczenia lufy markera np. ziemią czy śniegiem. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub oporządzenia należy zgłosić się do sędziego.
 16. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy graczami.
 17. Nawet przy zachowaniu wszystkich rygorów bezpieczeństwa gra w paintball jest nieodłącznie związana z ryzykiem wystąpienia drobnych urazów między innymi takich jak siniaki czy obtarcia, powstających w wyniku trafienia kulką.
 18. Odpowiedzialność za szkody, utratę zdrowia lub życia użytkownika markera paintballowego lub osób trzecich, wynikłych na skutek niezachowania bezpieczeństwa, nieprawidłowego, niewłaściwego użytkowania markera spoczywa tylko na winnym spowodowania tych szkód.
 19. Naruszenie niektórych punktów regulaminu może powodować odpowiedzialność karnoprawną i cywilnoprawną.
 20. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie są regulowane przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego.